In Ngọc Hương

Mẫu biên bản bàn giao mới nhất

Có nhiều trường hợp khác nhau cần sử dụng tới các mẫu biên bản bàn giao như bàn giao tài sản, nhà đất, bàn giao công việc, trang thiết bị…Sử dụng biên bản bàn giao nhằm đảm bảo tính trách nhiệm và sự ràng buộc cần phải tuân thủ giữa bên giao và bên nhận

Các mẫu biên bản bàn giao mới nhất

Dưới đây In Ngọc Hương sẽ giới thiệu các mẫu biên bản bàn giao giúp bạn đọc tham khảo phục vụ cho công việc của mình được nhanh và dễ dàng hơn

Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2007/TT-BTC

ngày 18/10/2007 của Bộ Tài chính)

Thực hiện Quyết định (công văn) số .. ngày ....của .......... về việc....

Hôm nay, ngày .... tháng .... năm.........., chúng tôi gồm:

A- Đại diện Bên giao:

1. Ông......................................................................................

Chức vụ:..................................................................................

2. Ông......................................................................................

Chức vụ:..................................................................................

B- Đại diện bên nhận:

1. Ông......................................................................................

Chức vụ:..................................................................................

2. Ông......................................................................................

Chức vụ:..................................................................................

C- Đại diện cơ quan chứng kiến bàn giao:

1. Ông......................................................................................

Chức vụ:..................................................................................

2. Ông......................................................................................

Chức vụ:..................................................................................

Thực hiện bàn giao và tiếp nhận tài sản bao gồm:

Phần A. Bàn giao tài sản là nhà, đất tại (theo địa chỉ của Quyết định bàn giao)

I/ Về nhà, vật kiến trúc và các tài sản gắn liền với nhà, đất

1. Tổng số ngôi nhà, vật kiến trúc và tài sản khác:

1.1.Tổng số ngôi nhà: ................cái

- Diện tích xây dựng: .................m2 Diện tích sàn:................... m2

- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ...........................................Ngàn đồng

- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: ........................................Ngàn đồng

- Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao:......................Ngàn đồng

1.2. Tổng số vật kiến trúc và tài sản khác:

- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ............................................Ngàn đồng

- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: .........................................Ngàn đồng

- Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: ......................Ngàn đồng

2. Chi tiết nhà, vật kiến trúc và các tài sản khác gắn liền với đất:

2.1. Nhà số 1 (A...):

- Diện tích xây dựng: ....... m²           Diện tích sàn sử dụng: ........ m²

- Cấp hạng nhà: .............               Số tầng: ........................

- Nguồn hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn,..nhận bàn giao..): ......Ngàn đồng

- Năm xây dựng: .................            Năm cải tạo, sửa chữa lớn: .................

- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ................................................Ngàn đồng

- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: .............................................Ngàn đồng

- Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao:..........................Ngàn đồng

2.2. Nhà số 2 (B...):

- Diện tích xây dựng: ........... m2         Diện tích sàn: .................... m2

- Cấp hạng nhà: ..............              Số tầng: .................

- Nguồn hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn,..nhận bàn giao..): .......Ngàn đồng

- Năm xây dựng: .................            Năm cải tạo, sửa chữa lớn: .....................

- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ...............................................Ngàn đồng

- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: ............................................Ngàn đồng

- Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: Ngàn đồng

2.3. Vật kiến trúc (Bể nước, tường rào, sân...)

- Nguồn hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn,..nhận bàn giao..):........Ngàn đồng

- Năm xây dựng: ..........................       Năm cải tạo, sửa chữa lớn:.......................

- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ............................................Ngàn đồng

- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: .........................................Ngàn đồng

- Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao:.......................Ngàn đồng

2.4. Các tài sản gắn liền với nhà, đất: (quạt trần, đèn điện, điều hoà..)

- Số lượng: ............Cái

- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: .....................................................Ngàn đồng

- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán:.................................................. Ngàn đồng

- Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao:............................... Ngàn đồng

II. Về đất

1. Nguồn gốc đất:

a. Cơ quan giao đất: ............................... Quyết định số: ..........................................

b. Bản đồ giao đất số: ............................. Cơ quan lập bản đồ: ................................. 

c. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số......ngày.....tháng......năm...............

d. Diện tích đất được giao: ..................................................................................m2

e. Giá trị quyền sử dụng đất: ..................................................................... Ngàn đồng

2. Hiện trạng đất khi bàn giao:

a. Tổng diện tích khuôn viên: ....................m2

b. Tổng diện tích đất chuyển giao theo quyết định của cấp có thẩm quyền .............. m2

c. Các đặc điểm riêng về khuôn viên đất cần lưu ý: .......

.........................................................................................

.........................................................................................

III. Các hồ sơ về nhà, đất, tài sản gắn liền đất bàn giao

1- Các hồ sơ về nhà và vật kiến trúc:

a- Các giấy tờ pháp lý về nhà: Giấy giao quyền sử dụng nhà, Giấy phép xây dựng, Hợp đồng thuê nhà, Giấy xác lập sở hữu nhà nước,...

b- Các hồ sơ bản vẽ: Bản vẽ thiết kế xây dựng, Bản vẽ thiết kế hoàn công, bản vẽ thiết kế cải tạo nâng cấp nhà,....

c- Các giấy tờ khác liên quan đến nhà:

2- Các hồ sơ về đất:

a- Các giấy tờ pháp lý về đất: Giấy cấp đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,....

b- Các hồ sơ bản vẽ: Sơ đồ mặt bằng khuôn viên đất, Trích lục bản đồ, toạ đồ vị trí đất,....

c- Các giấy tờ khác liên quan đến đất:

3- Các giấy tờ hồ sơ khác:

Phần B: Bàn giao tài sản là phương tiện, máy móc, trang thiết bị (theo quyết định bàn giao của cấp có thẩm quyền)

1/ Tài sản thực hiện bàn giao:

   2/ Các hồ sơ về tài sản bàn giao:

................................................................................

................................................................................

................................................................................

IV. Ý kiến các bên giao, nhận

Bên nhận: ...............................................................

................................................................................

Bên giao: ................................................................

................................................................................

 

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN                                                        ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(Ký tên và đóng dấu)                                                         (Ký tên và đóng dấu)

Đại diện các cơ quan chứng kiến

         Đơn vị A                                Đơn vị B                                            Đơn vị C

(Ký và ghi rõ họ tên)                (Ký và ghi rõ họ tên)                     (Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao tài sản

Mẫu biên bản bàn giao tài sản trang 1

Mẫu biên bản bàn giao tài sản trang 1

Mẫu biên bản bàn giao tài sản trang 2

Mẫu biên bản bàn giao tài sản trang 2

Mẫu biên bản bàn giao tài sản trang 3

Mẫu biên bản bàn giao tài sản trang 3

Mẫu biên bản bàn giao tài sản trang 4

Mẫu biên bản bàn giao tài sản trang 4

Ngoài ra còn có một số mẫu biên bản bàn giao khác

Mẫu biên banr bàn giao công việc

Mẫu biên banr bàn giao công việc

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng trang 1

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng trang 1

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng trang 2

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng trang 2

Mẫu biên bản bàn giao tài sản công cụ

Mẫu biên bản bàn giao tài sản công cụ

Trên đây là mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất mà In Ngọc Hương đã cung cấp đầy đủ cả mẫu 1 và những hình ảnh đi kèm, bạn có thể tải về hoặc ra trực tiếp đơn vị chúng tôi in biên bản bàn giao hi vọng sẽ giúp ích cho bạn thuận tiện hơn trong công việc và mang lại hiệu quả cao

Tin tức liên quan

Mẫu thiệp valentine đẹp nhất 2024

Mẫu thiệp valentine đẹp nhất 2024

Liên hệ với in Ngọc Hương qua hotline 0987.318.780 để sở hữu những mẫu thiệp valentine đẹp nhất, độc đáo nhất chuẩn bị cho ...